IMIR
Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszer

A pályázat

Támogatási szerződés száma: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0009. Projekt címe: A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen. Teljes költségvetés: 348.100.045 Ft; Elnyert támogatás: 330.695.042 Ft. Fejlesztés időtartalma: 2010.08.02-2012.06.14. Projektvezető: Dr. Kovács Árpád Endre. Projekt szakmai vezetők: Dr. Szalay Zsigmond Gábor, Mikáczó Andrea, Dr. Tarr Zsuzsanna. Kommunikációs vezető: Opauszky Ágnes. Pénzügyi vezető: Korsós Zoltánné.

A projekt célja

A Szent István Egyetem a felsőfokú szakemberképzésben, a tudományos kutatásban és szaktanácsadásban, az értelmiségi életre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben felmerülő feladatait a jelenleginél korszerűbb oktatási és működési struktúrában kívánja megvalósítani. Ennek érdekében az egyetem vezetése a következő fejlesztési célokat fogalmazta meg Intézményi Fejlesztési Tervében:

 • A felsőoktatás tömegessé válásának időszakában a fő cél olyan módszerek, rendszerek és eszközök kidolgozása, melyekkel növekvő hallgató-létszám és teljesítmény-irányult új finanszírozási rendszer mellett is biztosítható az egyetemi oklevelek minősége.
 • A SZIE a széles körű felsőfokú képzésre alapozottan, a munkaerő- piaci igényeknek megfelelően kívánja biztosítani a felsőoktatás kiszélesítésének alapvető feltételeit.
 • A SZIE feladatainak teljesítéséhez olyan szervezet kialakítására törekszik, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést.
 • Az egyetem arra törekszik, hogy tevékenységét a legjobb minőségben végezze. Ezért minőségügyi szervezetet működtet, és gondoskodik arról, hogy tevékenységét minőségi szempontból rendszeresen felülvizsgálja, értékelje, és továbbfejlessze.

A fentiek figyelembe vételével a jelenlegi tervezett projekt általános céljai:

  • hozzá kíván járulni az egyetemen folyamatos szervezeti fejlesztéséhez,
  • az intézményi szolgáltatások fejlesztésével a versenyképes, modern, szolgáltató egyetem megteremtéséhez kíván lényegi segítséget adni.

A projekt konkrét célja

A komplex projekt közvetlen célkitűzései a következők:

 • Az Egyetem munkaerő-piaci alkalmazkodó-képességének javítása. E célkitűzés értelmében a projekt olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztését valósítja meg, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések, trendek és preferenciák szisztematikus becsatornázását az intézmény döntéshozatali rendszerébe;
 • Az Egyetem szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása. Ennek érdekében a gyakorlati oktatás erősítése, mind az alap- és mesterképzés, mind az osztatlan képzések szakmai gyakorlati feltételrendszerének támogatása a SZIE minden gyakorlatigényes szakán;
 • A minőségi hallgatói és intézményi szolgáltatások érdekében az Egyetem egyes alaptevékenységeire kiterjedő Minőség Irányítási Rendszer (MIR), Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) és Információbiztonság Irányítás Rendszer (IBIR) kialakítása és bevezetése a kitűzött cél;
 • Az Egyetem nemzetközi versenyképességének javítása, melynek érdekében külkapcsolati honlap-fejlesztések mellet többek között az on-line idegen nyelvű kurzuskatalógus kialakítására nyílik lehetőség.

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A projekt keretében megvalósuló minőségirányítási rendszerek fejlesztésének, valamint a gyakorlati képzőhelyek és a munkaerő-piaci kapcsolatok fejlesztésének érintettjei és haszonélvezői az alábbiak szerint csoportosíthatók:

Közvetlen haszonélvezők:

 • Az intézmény felsővezetői: rektor; helyettesek, dékánok; stratégiai, pénzügyi, tanulmányi igazgatók, vezető beosztású munkatársai;
 • Az intézmény minőségmenedzsmentje
 • Tanszékek, tanulmányi osztályok és egyéb kiszolgáló intézmények (könyvtár, informatika, kollégiumok, kutatók stb.) vezetői;
 • az egyetem szakmai felügyeletét ellátó szervek;
 • a mindenkori hallgatók;
 • a munkába lépés előtt álló diplomások;
 • az igényekkel lépést tartó felnőtt korosztály (alap- vagy kiegészítő szakok, levelező vagy távoktatási tagozat),
 • EU-n belüli és az EU térségen kívüli partner intézmények.

Közvetett haszonélvezők:

 • Leendő, jelenlegi és volt hallgatók családi köre;
 • Munkáltatók: kkv-k, nagyvállalatok, önkormányzatok, közhivatalok;
 • K+F+I tevékenységet végző szervezetek;
 • Civil és non profit szervezetek;
 • Fejvadász cégek.

Érintettek:

 • Az IT-háttér üzemeltetését végző egyetemi alkalmazottak;
 • A humán szolgáltatásokért felelős személyek (pl. ügyfélszolgálat, karrier-tanácsadás, mentorá­lás);
 • Az alaprendszerek felhasználói, adminisztrátorai;
 • Az egyetem kiszolgáló- és társintézményei.

 

USZTEUMMNFU