IMIR
Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszer

A pályázat

Pályázati kiírás kódja: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV. Projekt címe: A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen. Teljes költségvetés: 348.100.045 Ft; Elnyert támogatás: 330.695.042 Ft. Fejlesztés időtartalma: 2010.06.15-2012.06.14 Ft. Projektvezető: Dr. Kovács Árpád Endre. Projekt szakmai vezetők: Dr. Lakatos Vilmos, Nagypál Tamás, dr. Tarr Zsuzsanna. Projektkoordinátor: Dr. Szalay Zsigmond Gábor. Pénzügyi vezető: Korsós Zoltánné.

Sajtó

Fejlesztések a minőségi és korszerű felsőoktatásért

A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen című, 330,7 millió forint támogatást elnyert projekt megvalósítása során az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon (ABPK), valamint a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon (GK) korszerű szervezetirányítási rendszert és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat vezettek be. Javították a képzések munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását, fejlesztették a minőségirányítási rendszereket és a nemzetközi versenyképességet segítő szolgáltatásokat. A projekt augusztus 28.-ai gödöllői zárókonferenciáját Dr. Solti László rektor előadása vezette be, amelynek során röviden ismertette a szenátus által elfogadott Intézményfejlesztési terv főbb vetületeit, annak a jelen projekt keretében megvalósult elemekkel való kapcsolódási pontjait. Dr. Mikáczó Andrea egyetemi docens, az Egyetemi Minőségügyi Központ vezetője arról számolt be, hogy az intézményben egyszerre három, nemzetközi szinten is elismert és elfogadott menedzsmentirányítási rendszert vezettek be és tanúsíttattak. A hazai felsőoktatási piacon nincs ehhez hasonló példa.
• Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazásával kívánja elősegíteni az egyetem, hogy működési folyamatai szabályozottak, nyomonkövethetők és átláthatók legyenek.
• Az ISO 14001 szabvány követelményeinek teljesítésével a környezettudatos magatartásra irányítja a figyelmet az egyetem.
• Az ISO 27001 szabvány szerinti menedzsmentirányítási rendszer alkalmazásával a birtokában álló adatok és információk mind biztonságosabb kezeléséről, tárolásáról gondoskodik az intézmény.
A projekt megvalósításának konkrét eredményei között említette az ABPK és GK karokra elkészített Integrált Irányítási Kézikönyvet, a karonként kidolgozott 17 integrált irányítási eljárást, a huszonhét belső auditor kiképzését és a rendszertanúsítványokat, amelyeket Dr. Lipcsei Imre (ABPK) és Dr. Puskás János (GK) dékánok vettek át. A projekt fenntarthatóságának feltételeiről is szó esett, amelyek közül kiemelendő a teljes körű évenkénti belső auditok, a 2013. és 2014. évi külső fél általi felülvizsgálati auditok, valamint a 2015. évben esedékes megújító auditok lefolytatása, ami újabb három évre igazolja a rendszerek szabályos működtetését. A Szent István Egyetem bízik abban, hogy ezen irányítási rendszerek tudatos alkalmazásával versenyképességének javulását, a felsőoktatási piaci pozíciójának stabilizálódását is remélheti. Dr. Kovács Árpád Endre projektvezető egyetemi docens, a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet igazgatója elmondta, hogy regionális gyakorlati képzési központot alakítottak ki a Gépészmérnöki Kar kihelyezett békéscsabai tagozatán, többfunkciós, csoportmunkát lehetővé tevő informatikai laborokat szereltek fel Jászberényben, Békéscsabán és Szarvason, az öntözési technológiákhoz kapcsolódó gyakorlati helyet alakítottak ki Szarvason és életmentő tréning központot létesítettek Gyulán. Ruff Tamás szociológus a képzés munkaerő-piaci megfelelésével kapcsolatos felmérések és törekvések eredményeiről számolt be a konvergenciarégiókhoz tartozó két kar fejlesztése kapcsán. Dr. Kiss Csilla főiskolai docens, Erasmus-koordinátor (GK) a projekt külkapcsolati eredményei között említette az új ismeretek szerzését a helyes kommunikáció, a hallgatói szolgáltatások és a nemzetköziesítés területén, a hatékonyabb toborzást az Erasmus hallgatói ösztöndíjakra és a modernebb, teljesebb tartalmú, egységes arculatú angol nyelvű weboldal elkészítését.


GYAKORLATI KÉPZÉSI HELYEK FEJLESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

A TÁMOP 4.1.1./A-10/1/KONV-2010-0009 projekt keretében a Szent István Egyetemnek lehetősége nyílott, hogy a Konvergencia Régió területéhez tartozó karokon (Békéscsaba, Gyula, Jászberény, Szarvas) a gyakorlati képzési feltételek javítása érdekében jelentős fejlesztéseket valósítson meg. Ezek, a gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló korszerű eszközbeszerzések, technológiai fejlesztések alapfeltételei annak, hogy a hallgatók munkaerő-piaci készségei, képességei, kompetenciái a gazdasági élet elvárásai szerint legyenek fejleszthetők.

Az alprojekthez kapcsolódó összes beszerzés megtörtént, egyes komplex fejlesztések jelenleg is folyamatban vannak. A megvalósult eredmények az alábbiakban foglaljuk össze.

Többfunkciós laborok kialakítása (SZIE Alkalmazott Bölcsészet Kar, Jászberény). A karon számos olyan képzés zajlik, mely igényli a csoportos munkát illetve a tréningszerű foglalkozásokat – mindezt informatikai támogatással. Ennek érdekében alakítottak ki és szereltek fel (bútorzat, informatikai infrastruktúra, informatikai eszközök) a projekt támogatásával két olyan labort, mely a szóban forgó képzéseknek megfelelően rugalmasan átrendezhető, egyaránt lehetővé teszi a hallgatók egyéni és kiscsoportos vagy csoportos munkáját is. Az alprojekt költségvetése 9.785.417 Ft volt.

Regionális gyakorlati képzési központ kialakítása a békéscsabai tagozaton (SZIE Gépészmérnöki Kar, Gödöllő). Gépészmérnöki Karunk kihelyezett tagozatot hozott létre 2010-ben Békéscsabán. A régióban eddig hiányzó gépészmérnökképzés beindítása azért is lényeges, mert a régióban jelentős ipari kapacitás található, ennek megfelelően a képzést számos külső partner is támogatja. Tehát az oktatási és gyakorlati képzési feltételrendszer kialakítása reális és fontos feladat. Így sor kerül mérnöki alaplaboratóriumok és oktató teremek felszerelésére (laboratóriumi mérő- és munkapadok, mérő- és tervező munkaállomások, mérőeszközök, oktatási bútorzat, oktatástechnikai eszközök, bemutató eszközök és hálózati eszközök), valamint három megújuló energia bemutató rendszer beszerzésére, kiépítésére. Az alprojekt költségvetése 32.282.560 Ft volt.

Két, 20 férőhelyes oktatási célú informatikai labor kialakítása (SZIE Gazdasági Kar, Békéscsaba). A karon jelenleg folyó és induló képzéseken tanuló hallgatók munkaerő-piaci értékét jelentősen növeli az a gyakorlatorientált (szak- és szakirány-specifikus) informatikai képzés, mely a projektben kialakított két, 20 férőhelyes informatikai laborban fog zajlani. A hallgatóknak meghirdetendő tanfolyamokon-gyakorlati képzéseken a gazdaság- és műszaki tudományokhoz, a közgazdasági és kereskedelmi szakmacsoporthoz kötődő, a munkaadók részéről kívánatosnak tartott ismeretek átadására kerül sor. Az alprojekt költségvetése 10.769.227 Ft volt.

Életmentő Tréning Központ” kialakítása és működése (SZIE Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula). A felújított, de jelenleg kihasználatlan teremben sor került a képzési hely kialakítása, melyen így egyszerre 20 főnek nyílik lehetőség a képzésben való részvételre. Az Életmentő Tréning Központ és az oktatógárda a későbbiekben hátteret biztosíthat szélesebb körű életmentő elsősegély oktatásra (pl. iskolai képzés, turizmus szakemberei, vendéglátósok, szállodai dolgozók, egészségügyi dolgozók számára). Az alprojekt költségvetése 8.689.285 Ft volt.

Öntözési technológiákhoz kapcsolódó gyakorlati hely kialakítása (SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas). A létrehozott gyakorlati hely fő feladatai: a különböző öntöző rendszerek bemutatása, az öntözővíz kémiai paramétereinek meghatározása, a vizek és szennyvizek kezelésének és eszközrendszerének demonstrálása, illetve az öntözés talajra gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek érdekében megtörtént a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, az alprojekt költségvetése 25.478.808 Ft volt.

Informatika labor felújítása és többfunkciós labor kialakítása (SZIE Pedagógiai Kar, Szarvas). A karon folyó minden szintű oktatásnak része az informatikai képzés, melyhez a rendelkezésre álló felszerelés igen elavult, a projekt keretében ezért került felújításra a meglévő informatikai labor. Emellett több képzésben hasznosítható lesz az a rugalmasan kialakítható, informatikai eszközökkel felszerelt új labor, mely lehetőséget teremt a kiscsoportos munkára. Az alprojekt költségvetése 10.964.245 Ft volt.

Forrás: http://www.ujsag.szie.hu/node/1457

Letölthető dokumentumok

USZTEUMMNFU